Vedtægter for  Sattrup-Monbjerg Forsamlingshus

§ 1
Navn og hjemsted. Foreningens navn er Sattrup-Monbjerg Forsamlingshus. Foreningen er hjemmehørende i Horsens Kommune. Foreningens adresse er hos foreningens kasserer.

§ 2
Formål. Formålet med forsamlingshuset er at have et sted, hvor egnens beboere kan samles til forskellige arrangementer for at styrke fællesskabet.

§ 3
Medlemmer. Som personlige medlemmer kan optages personer med stedlig tilknytning.

§ 4
Generalforsamlingen. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer ved simpel stemmeflertal gyldig beslutning i alle husets anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Indvarsling sker mindst 14 dage før i lokale blade og ved opslag i forsamlingshuset eller ved brev. Det angives, at forslag til behandling skal indleveres skriftligt senest 8 dage før til formanden. Forslag til vedtægtsændringer må dog indgives så betids, at formanden kan lade forslagets ordlyd udsende til medlemmerne senest 14 dage før.

Dagsorden for generalforsamling
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede, omdelte årsregnskab.
4) Drøftelse af husets anliggender
5) Indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent for regnskabsåret.
7) Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
b. revisor.
8) Eventuelt.

Regnskabsåret regnes fra 1. oktober.

Finder bestyrelsen en ekstraordinær generalforsamling nødvendig, indkaldes med samme varsel som til ordinær generalforsamling. Hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig begærer ekstraordinær generalforsamling og angiver emne(r) til behandling, indkalder bestyrelsen med oplysning om dagsorden inden for 1 måned herefter, juli dog fraregnet, til afholdelse som ovennævnt. En ekstraordinær generalforsamling kan alene behandle de emner, den er indkaldt til at behandle og aldrig et betegnet ”eventuelt”.

§ 5
Bestyrelsen. Bestyrelsen består a 5 medlemmer, to suppleanter og to revisorer. Valget gælder for to år. Efter udløb af første år udskiftes ved lodtrækning tre bestyrelsesmedlemmer og en revisor, siden efter tur.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og fordeler selv arbejdet imellem sig.

Valgprocedure:
1. Opstilling af kandidater sker mundtligt.

2. Afstemningen er skriftlig, der skrives 3 navne på stemmesedlen, dog kun 2 navne de år, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

3. Suppleant bliver den, der har flest stemmer efter at bestyrelsesmedlemmerne er valgt.

4. Revisorer vælges mundtligt eller skriftligt.

§ 6
Valgbarhed, og stemmeret. Ved valg efter denne vedtægt er alle medlemmer valgbare. Ethvert medlem har stemmeret ved generalforsamlinger ved personlig tilstedeværelse, og betalt kontingent for nærmeste afsluttede regnskabsår.

§ 7
Husets anliggender. Bestyrelsen varetager alt fornødent med hensyn til husets arrangementer og med hensyn til husets finansielle styrelse.
Bestyrelsen kan afvise lejemål og arrangementer, som efter dens opfattelse kan falde uden for formålet eller kan rumme risiko for overbelægning, misbrug, brand, hærværk, nabogener e.l.
Salg og køb af fast ejendom besluttes af en generalforsamling.

§ 8
Hæftelse. Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Bestyrelsen handler på foreningens økonomiske ansvar. Ingen kan personligt drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, som revisor eller som medlem, undtagen i tilfælde af handlinger over for foreningen eller på dennes vegne eller tilsvarende undladelser, som i forhold til den almindelig retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

§ 9
Indmeldelse, udmeldelse, udelukkelse, retstvister. Indmeldelse sker ved betaling af et årskontingent, udmeldelse ved meddelelse til formand eller kasserer. Medlemmer har pligt til skriftligt at meddele bestyrelsen ændret adresse. Er kontingent ikke betalt et halvt år efter kontingent periodens udløb er medlemskabet stiltiende bortfaldet. Bestyrelsen kan afvise en indmeldelse, hvis pågældende skønnes ikke at have fornøden tilknytning eller at have vist en for forsamlingshuset negativ, skadende adfærd. Udelukkelse af et medlem kan besluttes af en generalforsamling efter skriftlig begrundelse fra bestyrelsen. Begrundelsen tilsendes pågældende, som har ret til at overvære den del af generalforsamlingen og udtale sig.
Stridespørgsmål angående bygningen eller dens brug kan ikke forelægges domstole, men afgøres på generalforsamlingen.

§ 10
Vedtægtsændringer. En generalforsamling kan behandle ændringsforslag til vedtægten, forudsat generalforsamlingen er indkaldt ved brev med ændringsforslagene vedlagt og udsendt, så brevet kan påregnes at nå medlemmernes adresser mindst 14 dage før. Kun de dele af vedtægten, som berøres af de stillede ændringsforslag, kan behandles, og ændringer heri kan besluttes med almindeligt flertal.

§ 11
Foreningens opløsning. Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke ser mulighed for forsamlingshusets fortsatte drift, indkaldes medlemmerne pr. brev til en generalforsamling med nærmere oplysninger om situationen og for evt. at vælge en anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en ny bestyrelse, indkaldes pr. brev med nærmere forslag om evt. opløsning og afhændelse til ekstraordinær generalforsamling herom. Beslutning om opløsning, fusionering og/eller afhændelse træffes med almindelig flertal.

§12
Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning. Der kan intet udbetales til medlemmerne. Ved en opløsning, der ikke afsluttes med fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller andet almennyttigt lokalt samlingssted og evt. midlers overførsel dertil, træffer den endeligt opløsende generalforsamling beslutning om evt. midlers anvendelse til velgørende, almennyttige, lokale formål. Den beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling, revisionen heraf, fordelingen af evt. midler som bestemt, oplysning til medlemmerne om afslutningen, samt lokal arkivering af foreningens arkivalier.